Regulamin sprzedaży na odległość w sklepie Żyleta 1973

 

 1. Definicje.

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Adres e-mail Sklepu – zamowienia@zyleta1973.pl;

  2. Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

  3. Konsument – osoba fizyczna, która w Umowie sprzedaży (o świadczenie Usług) działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

  4. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;

  5. Konto – prowadzony dla Klienta w ramach Sklepu zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po wpisaniu Loginu i Hasła lub za pomocą innej autoryzacji określonej Regulaminem, w którym znajdują się dane Klienta i informacje o jego zakupach w Sklepie, za pomocą którego Klient może korzystać z dodatkowych (innych niż bez rejestracji) funkcjonalności Sklepu, w tym dokonywać zakupów przy wykorzystaniu danych Klienta skonfigurowanych w ramach Konta, bez potrzeby każdorazowego ich podawania;

  6. Login – e-mail Klienta, umożliwiający identyfikację Klienta w Sklepie, wskazywany przez Klienta samodzielnie podczas procesu rejestracji na potrzeby zawarcia Umowy o świadczenie Usług;

  7. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;  

  8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży i świadczenia Usług na odległość;

  9. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zyleta1973.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary; 

  10. Strona/y – Sprzedawca i Klient; 

  11. Strona Sklepu – strona internetowa www.zyleta1973.pl;

  12. Towar – rzecz ruchoma zaprezentowana do zakupu na Stronie Sklepu, stanowiąca co do zasady odzież;

  13. Usługi – elektroniczne usługi polegające na otwarciu Konta Klienta w Sklepie;

  14. Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej oraz mailowo);

  15. Umowa o świadczenie Usług – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć na rzecz Klienta Usługi, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą Strony Sklepu);

  16. Sprzedawca – Żyleta Sp. z o.o., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000399484, NIP 5272667086, REGON  145842420, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, 

  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w sposób, o którym mowa w części IV ust. 4 lit. b Regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów na odległość.

 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży nie jest konieczna rejestracja Konta użytkownika w Sklepie.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą mailową.

 4. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 5. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic między rzeczywistym wyglądem Towaru a jego prezentacją na Stronie Sklepu. Zdjęcia Towarów mają charakter wyłącznie poglądowy.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu.

   1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Towarów i znaków towarowych oraz treści Regulaminu.

   1. Warunkiem korzystania z zakupów poprzez Sklep jest zainstalowana na urządzeniu Klienta, w tym urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Strony Sklepu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep. 

 1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w części IV ust. 7 Regulaminu.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na Stronę Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia) lub mailowo pod Adresem e-mail Sklepu.

 3. Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia w przypadku Zamówień składanych przez Stronę Sklepu lub mailowo. Zamówienia można składać z dowolnego kraju lub terytorium przy czym przyjęcie Zamówienia spoza terytorium Polski lub realizowanego poza terytorium Polski wymaga uprzedniej akceptacji Sprzedawcy.

 4. Można kontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na Adres e-mail Sklepu.             

 5. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

 7. Po rozpatrzeniu i weryfikacji Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia Umowy sprzedaży.

 8. Warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji Zamówienia (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej) jest poprawne podanie danych Klienta w formularzu zamówienia lub drogą mailową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Klientem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub dokonania weryfikacji danych Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, Zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę.

 9. Ceny Towarów podawane są na Stronie Sklepu nie zawierają dodatkowych opłat i podatków ponad te właściwe dla miejsca, z którego Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru. Jeśli na terytorium z którego dokonywane jest Zamówienie obowiązują inne podatki, jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT) Klient zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie. 

 10. W przypadku Umowy sprzedaży Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

   1. gotówką przy odbiorze Towaru – możliwość zapłaty w ten sposób tylko w przypadkach kiedy wyraźnie jest to wskazane na Stronie Sklepu lub mailowo przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia drogą mailową, 

   2. za pomocą płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia (nie dotyczy Zamówień składanych zgodnie z ust. 4 powyżej),

   3. na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 1. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Klienta całości ceny za Towar.

 2. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, firmy (w przypadku przedsiębiorców), adresu (ulica, numer budynku, miejscowości wraz z kodem pocztowym, kraju), adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu (formularza Zamówienia) mailowo.

 3. Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin dostarczenia Towaru wynosi zasadniczo do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. a powyżej albo do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, w przypadku wyboru przez Klienta sposoby zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. b i c powyżej (o ile Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy). W przypadku, kiedy Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy Termin dostarczenia Towaru wynosi do 3 dni roboczych od dnia, w którym Towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy, o której to dacie Klient jest informowany przez Sprzedawcę, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. b i c powyżej termin 3 dni roboczych od dnia, w którym Towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy (o której to dacie Klient jest informowany przez Sprzedawcę) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient dokonał zapłaty przed dniem dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie dokonał płatności przed dniem dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy termin dostarczenia do 3 dni roboczych liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, w sposób, o którym mowa w ust. 10 lit. b i c powyżej.

 4. Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki lub zmiany formy płatności należy wpisać w uwagach do Zamówienia lub przekazać mailowo na Adres e-mail Sklepu (w przypadku składania Zamówienia tą metodą).

 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 2. niekompletności przesyłki lub 

 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

- Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki Towaru.

 1. W przypadku nieodebrania przez Klienta wysłanej przesyłki zawierającej Towar zamówiony w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy, w ciągu 7 dni od ostatniej próby doręczenia przesyłki, karę umowną (opłatę manipulacyjną) w kwocie 35 zł, w związku z niewykonaniem przez Klienta zobowiązania do odebrania przesyłki.

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru. 

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem do korespondencji Sklepu lub na Adres e-mail Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zamieszczonego na Stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Towar powinien zostać odesłany Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 10. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 11. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. Mając na uwadze treść art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem żądający wykonania Usługi (tj. otwarcia Konta w Sklepie) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.

 1. Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta.

 1. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 poniżej jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).

 2. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami. 

 3. W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta w związku ze świadczeniem Usług należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami. 

 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

 1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

 2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

 3. o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług.

 2. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

 1. Oferty specjalne, promocje i rabaty.

Dla wybranych Towarów może obowiązywać okresowo:

  1. oferta specjalna, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie, 

  2. promocja, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,

  3. rabat, którego szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie.

 1. Rezygnacja z Zamówienia.

Klient jest uprawniony do wycofania złożonego Zamówienia jeżeli Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone i nie zostało zlecone do wysyłki. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Sklepu lub mailowo na Adres e-mail Sklepu i złożyć za jego pomocą oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer Zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane w oświadczeniu o rezygnacji muszą być zgodne z danymi z Zamówienia. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym ustępie, rezygnacja nie zostanie uznana za skuteczną i Zamówienie zostanie zrealizowane, a Konsument poniesie wszelkie koszty związane z zawartą Umową sprzedaży. Możliwość rezygnacji z Zamówienia dotyczy tylko Zamówień nieopłaconych.

 1. Zwroty.

Towar zwracany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług poprzez Sklep.

 1. Klient zawiera Umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Strony Sklepu. Umowa o świadczenie Usług zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 poniżej.

 2. Klient może posiadać więcej niż jedno Konto. Konto jest przypisywane do adresu e-mail, dlatego niemożliwe jest powtórne otwarcie Konta dla adresu e-mail, do którego jest przypisane Konto.

 3. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług poprzez Stronę Sklepu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, w tym wskazując Login i Hasło do Konta.

 4. Rejestracji Konta w Sklepie można dokonywać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.             

 5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Jednocześnie z akceptacją Regulaminu Klient zgłasza żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług (założenia i utrzymania Konta) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.

 6. Po rozpatrzeniu i weryfikacji rejestracji Klienta w Sklepie, automatycznie tworzone jest Konto Klienta, a Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

 7. Warunkiem koniecznym rejestracji Konta (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej) jest poprawne podanie danych Klienta w formularzu rejestracyjnym, a także zaznaczenie wszystkich wymaganych pól. W przypadku niepoprawnego podania danych przez Klienta w procesie rejestracji Konta lub nieoznaczenia wszystkich wymaganych pól, Konto dla takiego Klienta nie jest tworzone.

 8. Dla Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania. Klient może zrezygnować z Usług w każdym czasie składając Sprzedawcy prośbę o usunięcie jego Konta w Sklepie.

 1. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy;  

 2. skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.

 1. Postanowienia przejściowe i końcowe. 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Towarów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Sklepu.

 4. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści Regulaminu oraz dowolnej zawartości Strony Sklepu.

 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

Wzór formularza odstąpienia od umowy