REGULAMIN SKLEPU ŻYLETA obowiązujący od 8 września 2015 r.

 

I Wstęp

1. Żyleta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000399484, NIP 5272667086, REGON 145842420 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.Zyleta1973.pl, www.Zyleta1973.com, www.sklepzyleta.pl, www.sklepzyleta.com („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Żyleta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 3.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 

II Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów

1. Żyleta Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Żyleta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W szczególności Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów i wysłania zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Żyleta Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Żyleta Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

IV Formy płatności

1. W przypadku zamówienia z dostawą Klient może wybrać następujące formy płatności:

-        przelew bankowy, przelew elektroniczny, przelew w systemie płatności internetowych, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury)               

2. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym w Sklepie Klient może wybrać następujące formy płatności:

-        przelew bankowy, przelew elektroniczny, przelew w systemie płatności internetowych, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury)

-        płatność gotówką przy odbiorze w sklepie         

3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

 

V Dostawa i odbiór Towarów

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.

2. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

2.1.  wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta;

2.2. odbiór osobisty towaru w stacjonarnym, mieszczącym się przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

3. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 2.1 powyżej, może nastąpić w drodze przesyłki kurierskiej;

4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym, o którym mowa w ust. 2.2 powyżej, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Żyleta Sp. z o.o. potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

5. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

 

VI Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość odstąpienie od umowy, pod warunkiem, że towar posiada wszelkie metki i nie posiada śladów użytkowania.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę (Remedial Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, e-mail: sklep.zyleta@wp.pl ) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: Żyleta Sp. z o.o., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

VII Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Żyleta, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja” lub doręczyć osobiście do Sklepu stacjonarnego.

5.  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) tzw. protokół szkody. 

 

VIII Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Żyleta Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3 w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

2. Administratorem tych danych jest spółka Żyleta Sp. z o.o. (adres siedziby jak wyżej).

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

IX Informacje dotyczące świadczenia usługi

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Żyleta Sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

X Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.  

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

6.  Żyleta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

8. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2015 r.